Типові документи

Типові документи

                                                                  Договір

     про співпрацю між _______________________________________________

     і Державним університетом “Житомирська політехніка”

«__» __________ 2019 р.                                                                                                      м. Житомир

З метою розвитку двосторонньої взаємовигідної співпраці, розширення та зміцнення партнерських відносин між ______________________________________________ (далі – Сторона 1) і Державним університетом “Житомирська політехніка” (далі – Сторона 2) у справі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, виконання спільних наукових і методичних розробок, створення умов соціальної захищеності молодих фахівців, на рівні сучасних вимог і застосування набутих знань у практичній діяльності, керуючись Кодексом законів про працю України (ст.ст. 196, 197), Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про зайнятість населення», Указом Президента України від 23.01.1996 р. №77/96 «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 16.05.1996 р. №342/96, Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. №992  «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» зі змінами, внесеними згідно з Постановою від 20.04.2010 р. №313, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», розпорядженням МОН України від 20.12.2010 р. №170-р «Щодо затвердження плану заходів [з підвищення рівня працевлаштування студентів і випускників вищих навчальних закладів]», _________________ в особі директора ___________________, що діє на підставі ______________, і Державним університетом “Житомирська політехніка” в особі ректора д.е.н., проф. Євдокимова Віктора Валерійовича, що діє на підставі статуту установи, уклали даний договір про наступне:

 1. Предмет та умови договору

Договір віддзеркалює прагнення Сторін розвивати довгострокову співпрацю з урахуванням специфічних особливостей кожної із Сторін у сфері сприяння науково-технічному прогресу, підвищення якості підготовки фахівців, вирішення спільних наукових і практичних завдань, створення сприятливих умов для найбільш ефективного використання наявного інтелектуального потенціалу та матеріально-технічної бази, зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерства та взаємної вигоди.

Предметом договору є:

1.1. Впровадження в навчальний процес передового досвіду, надаючи важливе значення розвитку.

1.2. Обмін досвідом провідних фахівців Сторони 1 і Сторони 2.

1.3. Участь Сторін у спільних розробках, заходах, науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах, проектах і т. ін.

1.4. Залучення фахівців обох Сторін до читання тематичних лекції, проведення дискусій, реалізації проектів зі студентами з метою підвищення їх професійного, творчого, громадянського, культурного, мовного рівня.

1.5. Обмін за домовленістю інформацією, інноваційними, науково-технічними розробками, навчально-інструктивними матеріалами, видавничою продукцією, електронними ресурсами.

1.6. Взаємні консультації та співробітництво в галузі вдосконалення практичної підготовки фахівців.

1.7. Стажування науково-педагогічних кадрів, спільна діяльність щодо підвищення кваліфікації персоналу.

1.8. Спільна участь у виконанні та впровадженні в практику наукових досліджень з фундаментальних та прикладних проблем, проектів, створенні інноваційної, інтелектуальної продукції, написанні та виданні наукових та навчально-методичних праць.

1.9. Працевлаштування, стажування, проходження практик студентами Сторони 2.

1.10. Матеріальне та нематеріальне заохочення студентів до розвитку компетенцій Сторонами договору.

Сторони будуть співпрацювати відповідно до положень цього Договору, діючи в межах своєї компетенції, з дотриманням діючого законодавства України.

 

 1. Напрями співпраці

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1 Здійснювати разом із Стороною 2 підбір кандидатур студентів відповідних курсів і спеціальностей для проходження ними співбесіди з метою можливого працевлаштування, проходження стажування (оплачуваного/безоплатного), щорічних практик за попередньо погодженими програмами, екскурсій у Сторони 1.

2.1.2. Надавати Стороні 2 матеріали, що дозволяють формувати індивідуальні завдання, цільову підготовку для Сторони 1.

2.1.3. З урахуванням потреб Сторони 1, формулювати завдання для їх виконання студентами Сторони 2 в рамках виконання наукових, випускних робіт, курсового та дипломного проектування, розробки та реалізації проектів тощо.

2.1.4. Надавати можливість стажування професорсько-викладацького складу в підрозділах і службах Сторони 1.

2.1.5. Створювати умови для ефективної роботи та розвитку філій кафедр Сторони 2 у Сторони 1.

2.1.6. За попередньою домовленістю сторін призначати стипендію роботодавця студентам за особливі успіхи (згідно положення), надавати Стороні 2 грошову допомогу, допомогу у вигляді передачі основних засобів та інших нематеріальних активів, інших матеріальних цінностей, послуг з ремонту лабораторного обладнання, виконання ремонтно-будівельних робіт, робіт з модернізації навчальних і наукових лабораторій, поліграфічних послуг та ін., що пов’язані із предметом даного договору.

2.1.7. Долучати провідних спеціалістів Сторони 1 в якості консультантів, експертів, доповідачів у наукових, науково-технічних заходах, форумах, тренінгах, семінарах, інших заходах, що їх проводить Сторона 2.

2.1.8. Виконувати спільну діяльність, що визначена положеннями даного договору.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1. Здійснювати підготовку фахівців з урахуванням вимог до якості, необхідних компетенцій, практичної підготовки для Сторони 1.

2.2.2. Проводити підвищення кваліфікації, перепідготовку фахівців, виконувати наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи для Сторони 1 на договірній основі.

2.2.3. Запроваджувати нові сучасні практики в навчальний процес, що узгоджуються з потребою у підготовки фахівці для Сторони 1.

2.2.4. Надавати експертні, консультаційні послуги Стороні 1 з окремих проблем науки і техніки, що відносяться до напрямків наукових досліджень Сторони 2, за домовленістю сторін.

2.2.5. Запрошувати провідних спеціалістів Сторони 1 для участі в круглих столах, семінарах, форумах, відкритих лекціях, обговореннях питань сучасної науки і практики, у навчальному процесі, у т.ч. керуванні курсовими, випускними роботами (проектами), практиками Сторони 2.

2.2.6. Організовувати та проводити спільні наукові, науково-практичні та науково-методичні семінари, тренінги, конкурси, форуми, інші спільні заходи, реалізовувати проекти.

2.2.7. Здійснювати спільну підготовку та видання наукових і науково-методичних праць.

2.2.8. Надавати Стороні 1 наукову і науково-методичну підтримку в рішенні виробничих завдань, здійснювати супровід науково-технічних розробок Сторони 1 і Сторони 2.

Вищезгадані напрями співпраці не виключають можливості розширення їх обсягу.

 1. Координація співробітництва

3.1. Координація заходів щодо співпраці Сторін у рамках цього Договору покладається зі Сторони 1 на _____________________________ особі _________________________,  зі Сторони 2 – на Центр розвитку кар’єри Державного університету “Житомирська політехніка в особі к.е.н., доц. Богоявленської Юлії Вячеславівни.

3.2. При необхідності Сторони можуть додатково залучати інші свої підрозділи, що можуть встановлювати безпосередні контакти для виконання положень цього Договору і канали зв’язку між ними.

 

 1. Обмеження використання отриманої інформації та документів

4.1. Сторони зобов’язуються захищати права інтелектуальної власності згідно законодавства України.

4.2. Кожна Сторона забезпечує конфіденційність інформації і документів, отриманих від іншої Сторони, якщо вони носять закритий характер або, якщо Сторона, що передає вважає недоцільним їх розголошення. Передача конфіденційної інформації між Сторонами здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

4.3. Результати виконання запиту, отримані на основі цього Договору, без письмової згоди Сторони, що їх надала, не можуть бути використані з іншою метою ніж та, з якою вони запитувалися і були представлені.

4.4. Для передачі третій Стороні відомостей, отриманих однією Стороною на основі цього Договору, потрібна письмова згода Сторони, яка надала ці відомості.

 

 1. Строк дії договору та додаткові умови
 • Даний Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань. Фінансові зобов’язання Сторін визначаються шляхом підписання додаткових договорів.
 • Даний Договір укладено строком на п’ять років і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. Договір автоматично продовжується на наступні п’ять років, якщо жодна зі Сторін за три місяці до закінчення терміну дії Договору не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір припинити його дію.
 • Зміни та додатки можуть бути здійснені за згодою обох сторін виключно в письмовій формі.
 • У разі виникнення спірних питань, що випливають з цього Договору, Сторони будуть прагнути до їх вирішення шляхом переговорів.
 • Договір підписаний у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
 • У всьому, що прямо не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 1. Юридичні адреси та підписи сторін
Сторона 1:

Директор ______________

_______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

______________ _____________

«_____» ___________20__ р.

Сторона 2:

Ректор

Державного університету “Житомирська політехніка”
Україна, 10005, м. Житомир,

вул. Чуднівська, 103,

тел./факс: +38 0412 24 14 21

e-mail: rector@ztu.edu.ua

___________д.е.н., проф. В.В. Євдокимов

«_______» ____________20__ р.